Με τη βοήθεια ερωτηματολογίων και σταθμισμένων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σε συνεργασία με την εταιρεία Ison Psychometrica, πραγματοποιείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού. Γίνεται αξιολόγηση ικανοτήτων/ έμφυτων κλίσεων, ενδιαφερόντων. Παράλληλα, γίνεται διερεύνηση αξιών, προτιμήσεων και επιδιώξεων του ατόμου. Στο τέλος συντάσσεται και παραδίδεται μια αναλυτική ατομική έκθεση αποτελεσμάτων, βάσει της οποίας ακολουθεί συζήτηση ώστε να μπορέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος να δει πιο ξεκάθαρα τις επιλογές του.