Όταν κρίνει το άτομο που έρχεται για συμβουλευτική ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για τους οποίους ήρθε. Η διάρκεια δεν είναι προκαθορισμένη και δεν είναι ίδια για όλους και για όλες τις περιπτώσεις.